Aktualne kursy walut: 24.07.2024 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.1841
4.4434
USD
3.8630
4.0565
GBP
4.9914
5.2410

Sprawdź pełne notowanie »

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie oferuje kredyty na działalność gospodarczą z możliwością zastosowania zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis:

De minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego, nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej.

Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc i 2 poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientów działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR).

Gwarancja może być udzielona klientowi spełniającemu łącznie poniższe kryteria:

1) będącemu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, zgodnie z definicją unijną:

Kategoria przedsiębiorstwa Średnioroczne zatrudnienie
Kwota obrotu
Suma bilansowa
Mikro < 10 ≤ 2 mln euro

≤ 2 mln euro

Małe < 50

≤ 10 mln euro

≤ 10 mln euro

Średnie < 250

≤ 50 mln euro

≤ 43 mln euro

2) który nie prowadzi działalności w obszarach wykluczonych (art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

3) kwota wnioskowanej pomocy de minimis obliczanej ze wzoru:

EDB=z* (200 000 )/(1 500 000)*y/60

gdzie:

• EDB – ekwiwalent dotacji brutto

• z – kwota gwarancji

• y – okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat,

nie może przekraczać dopuszczonych norm intensywności pomocy (200.000 EUR i 100.000 EUR w branży transportowej) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega),

4) kredytobiorca nie znajduje się w trudnościach finansowych -> posiada w ocenie banku kredytującego zdolność kredytową,

5) nie jest wpisany do systemu BR (Bankowy Rejestr) lub/i nie jest wpisany w żadnym innym systemie, dedykowanego przedsiębiorcom. Dzięki temu z kredytowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie mają długiej historii prowadzenia działalności gospodarczej, maja krótką historię kredytową lub nie posiadają własnych zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania, a także gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne, które mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

Gwarancja może być udzielona na okres:

- 27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące),

- 99 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:

- 0,5% dla kredytu obrotowego,

- 0,5% dla kredytu inwestycyjnego.

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy.

Korzyści jakie daje gwarancja de minimis to:

- możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń,

- niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji,

- minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.

- cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.