Aktualne kursy walut: 24.07.2024 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.1841
4.4434
USD
3.8630
4.0565
GBP
4.9914
5.2410

Sprawdź pełne notowanie »

Promocja „Wakacyjna gotówka od SGB”

dodano: 2024-07-03

Promocja „Wakacyjna gotówka od SGB” objęte są kredyty konsumpcyjne gotówkowe z terminem spłaty do 96 m-cy, w kwocie do 100 000 zł, zabezpieczone w formie ubezpieczenia na życie**. Dla kredytów objętych promocją oprocentowanie wynosi od 7,99%*, prowizja przygotowawcza od 0 zł***.

Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu 35 000 zł, całkowita kwota kredytu 35 000 zł (koszt ubezpieczenia płatny za środków własnych Kredytobiorcy); okres kredytowania 36 miesięcy; roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,99%, kwota odsetek 4 470,56 zł; całkowity koszt kredytu wynosi 6 317,56 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 700 zł, odsetki od kredytu 4 470,56 zł, koszty usług dodatkowych 1 147,00 zł (koszt ubezpieczenia Kredytobiorcy – pakiet II); 36 równych miesięcznych rat: 35 rat równych po 1 096,40 zł i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 096,56 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,380683%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 41 317,56 zł.

Kalkulacje sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

* Oprocentowanie kredytu dla okresu kredytowania do 36 m-cy jest stałe i wynosi 7,99% w skali roku. Oprocentowanie kredytu dla okresu kredytowania powyżej 36 m-cy jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marży Banku w wysokości 3 punktów procentowych w skali roku, tj. 8,82% na dzień kalkulacji.

** Umowa ubezpieczenia na życie zawarta przez przynajmniej jednego z Kredytobiorców z zakładem ubezpieczeń współpracującym z Bankiem Spółdzielczym w Krotoszynie na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota kredytu i na cały okres kredytowania, w umowie ubezpieczenia Bank Spółdzielczy w Krotoszynie wskazany będzie jako główny uposażony w zakresie ubezpieczenia na życie obejmującego pakiet II tj. śmierć Ubezpieczonego; śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku; czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub pobyt Ubezpieczonego w szpitalu; trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku; trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby lub III tj. śmierć Ubezpieczonego; śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku; czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub pobyt Ubezpieczonego w szpitalu; trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku; trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby; poważne zachorowanie Ubezpieczonego (w przypadku osób, które ze względu na wiek lub status zawodowy nie mogą skorzystać z ubezpieczenia w pakiecie II lub III dopuszcza się ubezpieczenie na życie obejmujące pakiet I tj. śmierć Ubezpieczonego; śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku; czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub pobyt Ubezpieczonego w szpitalu lub IV tj. śmierć Ubezpieczonego; śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku; czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub pobyt Ubezpieczonego w szpitalu; poważne zachorowanie Ubezpieczonego). Koszt ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia „Życie Komfort Plus” Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

*** Prowizja przygotowawcza wynosi: 0 zł – w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który wpływa/zadeklarowany został jako dochód, i dla którego udostępniono usługę bankowości elektronicznej (wg stanu na dzień złożenia wniosku); 2% kwoty kredytu – dla pozostałych klientów.

Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 03-07-2024 r.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty kredytu gotówkowego promocja – Wakacyjna gotówka od SGB, w tym informacje o opłatach i prowizjach, dostępne są w placówkach Banku Spółdzielczego w Krotoszynie oraz na stronie www.bskrotoszyn.pl

  • Oddział I w Krotoszynie: ul. Piastowska 14, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 32 78 /
  • Oddział II w Krotoszynie: ul. Słodowa 13 - Galeria Krotoszyńska, tel. 500 606 350 / 500 606 301
  • Filia w Krotoszynie, ul. Ceglarska 1a/2a, tel. 62 725 32 85
  • Oddział w Kobylinie: Al. Powst. Wlkp. 39, 63-740 Kobylin, tel. 65 548 21 58
  • Oddział w Sulmierzycach: al. Klonowicza 13, 63-750 Sulmierzyce, tel. 62 722 32 14
  • Oddział w Zdunach: Rynek 19, 63-760 Zduny, tel. 62 721 51 17

opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora